Všeobecné zmluvné podmienky používania

služieb poskytovaných fyzickou osobou Markom Kotal podnikajúcim pod IČ: 73912204 (ďalej len ako "VHS-Prevod") (okrem iného) na stránkach vhs-prevod.cz (ďalej len "Podmienky"), týkajúcich sa najmä služby ZÁLOHOVANIE VIDEO OBSAHU s názvom " MOJE ZÁLOHA "

1. Všeobecné ustanovenia

 • 1.1.Tyto Podmienky sa skladajú z nasledujúcich častí, ktoré spoločne tvoria nedeliteľný celok všeobecných zmluvných podmienok užívania služieb poskytovaných VHS Prevodom.

  1.1.1.tyto všeobecné zmluvné podmienky obsahujúce základné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa a odkazujúce na ďalšie časti Podmienok (ďalej len "Všeobecné podmienky");
  1.1.2.zásady ochrany osobných údajov upravujúce najmä práva a povinnosti súvisiace so získavaním, správou a spracovaním osobných údajov Užívateľov (ďalej len "Zásady ochrany osobných údajov");
  1.1.3.zásady používateľského obsahu upravujúce najmä pravidlá dovoleného a nezákonného Užívateľského obsahu a / alebo Nahratých súborov (ďalej len "Zásady Užívateľského obsahu");
  1.1.4.pravidla oznámenie o závadnom obsahu upravujúce náležitosti oznámenia o právne závadnom Užívateľskom obsahu (ďalej len "Pravidlá Oznámenie").

   

 • Pre vylúčenie pochybností sú Zásady ochrany osobných údajov, Princípy Užívateľského obsahu neoddeliteľnou a záväznú súčasťou týchto Podmienok.
 • 1.2.Vytvořením účtu (zaisťuje vždy Poskytovateľ) a prvotnom prihlásením k svojmu účtu pomocou priradeného mena a hesla súhlasíte ako Používateľ s týmito Podmienkami a zaväzujete sa dodržiavať pravidlá v nich uvedená vrátane Zásad ochrany osobných údajov, Zásad Užívateľského obsahu, Pravidiel Oznámenie a akýchkoľvek pravidiel a ďalších podmienok, na ktoré tieto Podmienky odkazujú. V prípade, že s týmito Podmienkami a ich dodržiavaním nesúhlasíte, nie ste oprávnený (a) užívať Server ani Služby poskytované prostredníctvom VHS-Prevodu.
 • 1.3.Definice. Na účely týchto Podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

  1.3.1. "Poskytovateľ" Služieb na Serveri je fyzická osoba podnikajúca pod IČ: 73912204, konajúca v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  1.3.2. "Užívateľ" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva Služieb Poskytovateľa.
  1.3.3. "Server" je súbor aplikácií, webového rozhrania a ďalšieho funkčne alebo technicky súvisiaceho hardvér a softvér slúžiaci na zabezpečenie prístupu k Službe zo strany Užívateľov a poskytovanie Služby, a to najmä prostredníctvom domény vhs-prevod.cz
  1.3.4. "Služba" predstavuje súbor služieb poskytovaných Poskytovateľom Používateľovi spočívajúcich najmä v ukladanie obsahu informácií poskytnutých Používateľom v zmysle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v účinnom znení.
  1.3.5. "Nahrané súbory" sú (i) všetky súbory uložené (uploadované) Užívateľom na Server, (ii) všetky súbory skopírované na Serveri Užívateľom zo súborov už skôr nahraných inými Užívateľovi na Server a (iii) všetky súbory skopírované na Server Užívateľom prostredníctvom Služby zo súborov uložených na iných serveroch a dátových úložiskách. Nahrané súbory sú Poskytovateľom uložené na úložnom priestore Serveru.
  1.3.6. "Užívateľský obsah" predstavuje všetky informácie Užívateľom uložené či inak zaslanej alebo umiestnené na Server, a to predovšetkým vo forme Nahratých súborov.
  1.3.7. "Oznámenie" je správa o porušenie práva podľa čl. 6 týchto Podmienok.
  1.3.8. "Registrovaný užívateľ" je užívateľ, ktorému bol priradený prístup k Službe prostredníctvom Poskytovateľa.
  1.3.9. "Ponuka Poskytovateľa" znamená aktuálne a platne uverejnenou ponuku Služieb pre daného Užívateľa umiestnenú na Serveri.
  1.3.10. "Disková kvóta" je vyhradený a predplatený garantovaný dátový priestor na Serveri, ktorý je dohodnutý pre každého Používateľa individuálne.
  1.3.11. "Podmienky" znamenajú nedeliteľný a záväzný súbor Všeobecných Podmienok, Zásad ochrany osobných údajov, Zásad Užívateľského obsahu a Pravidiel Oznámenie.

   

2. Poskytované Služby

 • 2.1.Poskytovatel umožňuje Používateľovi využívať tieto Služby:
  • 2.1.1.poskytování úložného priestoru pre Nahrané súbory, ich správu, opätovné stiahnutie a prezeranie videosúborov online
   2.1.2.další služby dostupné na Serveri podľa tam uvedených podmienok.

3. Používatelia a rozsah poskytovaných Služieb

 • 3.1.Služby ponúkané Poskytovateľom môže využívať každý používateľ s priradeným užívateľským menom a heslom, ktoré mu oznámi Poskytovateľ

 • 3.2.Uživatel môže (v závislosti na aktuálnej Ponuke Poskytovateľa) využívať služby:

  3.2.1.stahování súborov uložených na Serveri
  3.2.2.nahrávání súborov na Server do maximálnej kapacity svojej Diskové kvóty
  3.3.3.uspořádání vlastných Nahratých súborov v zložkách, ich presuny a mazanie a editácia (ak je funkcia prístupná;
  3.3.4.rychlost sťahovanie súborov uložených na Serveri nie je zo strany Poskytovateľa akokoľvek obmedzovaná a je obmedzená iba vlastnosťami Hardvér a Sofrware pripojenie Servera.

   

4. Práva a povinnosti Užívateľov

 • 4.1.Uživatel je povinný uvádzať pri registrácii pravdivé, aktuálne a úplné údaje identifikujúce ho ako Užívateľa. Keď mu Poskytovateľ zistí, že údaje nie sú pravdivé, vyhradzuje si právo zablokovať či zrušiť užívateľský účet takéhoto Užívateľa.

 • 4.2.Uživatel je zodpovedný za Užívateľský obsah. Umiestnením Užívateľského obsahu na Server sa Užívateľ nezbavuje akéhokoľvek práva k Užívateľskému obsahu a je oprávnený s ním disponovať, ak nestanoví tieto Podmienky inak.

 • 4.3.Umístěním nahraného súboru na Server poveruje Užívateľ Poskytovateľa automatizovanom spracovaní a uloženie príslušného nahratého súboru, popr. jeho kópií, na Serveri.

 • 4.4.Umístěním nahraného súboru na Server ďalej Užívateľ poveruje Poskytovateľa automatizovanom spracovaní obsahu súboru umožňujúcemu vytvorenie o zobrazenie akýchkoľvek dostupných metadát o obsahu súboru (najmä, podľa povahy súboru, veľkosť, formát / codec, rozlíšenie, dátový tok).

 • 4.5.Uživatel berie na vedomie, že spracovanie nahraného súboru prebieha automatizovane a Používateľ berie na vedomie, že automatizované spracovávanie názvu súboru môže v nevyhnutnom rozsahu viesť ku skráteniu, úprave a / alebo zmene jeho názvu za účelom jeho zaradenie do systému Nahratých súboru na Serveri Poskytovateľa . Poskytovateľ však nijako neskúma obsah ani názov nahraného súboru. S výnimkou poverenia / oprávnení uvedených v tomto článku 4.2. Podmienok. Užívateľ neudeľuje Poskytovateľovi žiadne oprávnenie / licenciu na použitie nahraného súboru.

 • 4.6.Uživatel je povinný zabezpečiť súlad umiestnenie nahraného súboru ako aj iného Užívateľského obsahu na Server so Zásadami Užívateľského obsahu.

 • 4.7.Uživatel prehlasuje, že je oprávnený Užívateľský obsah umiestniť na Server.

 • 4.8.Poskytovatel nevykonáva žiadnu kontrolu oprávnenosti alebo neoprávnenosti ukladanie alebo zdieľanie Užívateľského obsahu Užívateľom. Zodpovednosť Poskytovateľa je vymedzená v čl. 5.2. týchto Podmienok.

 • 4.9.Uživatel nesmie pozmeňovať obsah Serveru ani doň akokoľvek inak zasahovať, ohrozovať, narušovať jeho prevádzka alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch.

 • 4.10.Uživatel nie je oprávnený sprístupniť svoje prihlasovacie údaje umožňujúce prístup na jeho užívateľský účet tretej osobe. V prípade, že Užívateľ tretej osobe takýto prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako by sa zneužitia dopustil sám. V prípade, že sa Užívateľ dozvie alebo bude mať dôvodné podozrenie o zneužitie svojej účtu (alebo neoprávnenom prístupe k nemu), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Poskytovateľa. V prípade, že túto skutočnosť Poskytovateľovi bezodkladne neoznámi, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako by sa zneužitia dopustil sám.

 • 4.11.Uživatelské účty nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa bezplatne či odplatne prevádzať, požičiavať, prenajímať, predávať ani akokoľvek inak trvalo alebo dočasne scudzovať či poskytovať tretím osobám. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať či zrušiť používateľské kontá, ktoré používa viac osôb nežijúcich v jednej spoločnej domácnosti, alebo blokovať či zrušiť užívateľské účty, ktoré boli v rozpore s týmto ustanovením.

 • 4.12 Aj napriek tomu, že poskytovateľ aktívne vedie zálohy všetkých užívateľských dát a to v odlišnej lokalite ako sú dáta na serveri, tak aby zabezpečil čo možno najvyššiu úroveň zabezpečenia proti strate a odcudzeniu, tak sa užívateľom odporúča viesť vlastné zálohy.

 • 4.13 Poskytovateľ neberie zodpovednosť za prípadnú stratu dát a užívateľ v súlade s týmito podmienkami a Užívateľ sa zrieka akejkoľvek možnosti vymáhania prípadnej ujmy a to ako dátové, fyzickej tak psychickej.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 • 5.1.Poskytovatel žiadnym spôsobom nesleduje, neotvára ani neanalyzuje Užívateľský obsah. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo obmedzovať prístup či mazať Užívateľský obsah podľa týchto Podmienok.

 • 5.2.Poskytovatel zodpovedá (v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v účinnom znení) za obsah informácií nahraných Užívateľom na Server iba vtedy, ak mohol vzhľadom na predmet svojej činnosti a okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo konanie Užívateľa sú protiprávne, alebo dozvedel ak sa preukázateľne o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom konaní Užívateľa a okamžite neučinil všetky kroky, ktoré možno od neho požadovať, na odstránenie alebo zneprístupnenie takýchto informácií .

 • 5.3.Poskytovatel nie je (v súlade s ustanovením § 6 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti) povinný dohliadať na obsah ním prenášaných alebo ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie.

 • 5.4.Poskytovatel si vyhradzuje právo zmazať, odstrániť, zneprístupniť či inak obmedziť dostupnosť akéhokoľvek Užívateľského obsahu.

 • 5.5.Uživatel berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom upraviť Server, ako aj poskytovanej Služby, ich rozsah a podmienky, a to bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa. Užívateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že tieto úpravy môžu mať vplyv na funkčnosť jednotlivých Služieb, prípadne túto funkčnosť môžu aj úplne vylúčiť. Používateľovi nevzniká nárok na náhradu škôd vyplývajúcich z tohto obmedzenia alebo zastavenia funkčnosti poskytovaných služieb spôsobených takýmito úpravami Servera alebo Služieb.

 • 5.6 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnú užívateľovi diskovú kvótu o dohodnutej veľkosti za dohodnutých podmienok a ceny.

 • 5.7 Poskytovateľ sa zaväzuje a je mu dovolené vykonávať aktívne zálohy všetkých dát užívateľa tak, aby dosiahol čo možno najväčšieho možného zabezpečenie proti strate alebo odcudzeniu dát a to minimálne 1x týždenne.

6. Následky porušenia Podmienok

 • 6.1.V prípade, že Poskytovateľ odstráni či zneprístupní Užívateľský obsah z dôvodu porušenia týchto podmienok alebo právnych predpisov zo strany Používateľa, eviduje Poskytovateľ príslušnému Používateľovi prvý prípad porušenia týchto Podmienok. Ďalšie užívanie Služieb a Servera zo strany Používateľa je Poskytovateľ oprávnený v takom prípade podmieniť vyhlásením Užívateľa o súhlase s týmito Podmienkami a Zásadami Užívateľského obsahu.

 • 6.2.V prípade opakovaného porušenia týchto Podmienok zo strany rovnakého Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený:

  6.2.1.omezit práva Užívateľa a / alebo rozsah Služieb poskytovaných Používateľovi (napríklad, okrem iného, neumožniť uloženie (upload) akéhokoľvek súboru); a / alebo
  6.2.2.podmínit ďalšie užívanie Služieb a Servera zo strany Používateľa vyhlásením o právnu úroveň všetkého Užívateľského obsahu, ktorý Užívateľ umiestnil na Server.
  6.3.V prípade ďalšieho podstatného porušenia Podmienok alebo v prípade akéhokoľvek mimoriadne závažného porušenia týchto Podmienok alebo právnych predpisov je Poskytovateľ oprávnený:
  6.3.1.omezit práva Užívateľa a / alebo rozsah Služieb poskytovaných Používateľovi (napríklad, okrem iného, neumožniť uloženie (upload) akéhokoľvek súboru);
  6.3.2.účet Užívatelia bez náhrady zablokovať či zrušiť, tj. Odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Služieb podľa týchto Podmienok. a / alebo

   

 • 6.4.Uživatel, ktorému bol zablokovaný alebo zrušený účet Užívateľa, nie je oprávnený naďalej užívať Služby alebo Server, a to ani pod odlišným účtom.

7. Zodpovednosť za škodu

 • 7.1.Není ak v týchto Podmienkach stanovené výslovne inak, Služby poskytované poskytovateľom používateľovi sú poskytované "tak ako sú". Poskytovateľ neposkytuje Používateľovi žiadne záruky ohľadom Služieb alebo Serveru, najmä žiadne záruky ohľadom funkčnosti a dostupnosti Služieb. Poskytovateľ najmä Používateľovi nezaručuje, že:

  7.1.1.Služby budú dostupné nepretržite dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni;
  7.1.2.Služby budú plne funkčné po celý čas dostupnosti Služieb;
  7.1.3.Služby budú poskytované bez chýb;
 • 7.2.Uživatel prehlasuje, že berie na vedomie, že Poskytovateľ neposkytuje ohľadom poskytovania Služieb žiadne záruky, a že je preto poskytovanie Služieb spojené s určitým rizikom. Užívateľ toto riziko akceptuje a zaväzuje sa vykonať všetky primerané kroky na to, aby v maximálnej možnej miere vylúčil či obmedzil možnosť vzniku ujmy či iných nepriaznivých následkov na svojej strane v súvislosti s užívaním Služieb.

 • 7.3.Poskytovatel Používateľovi nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Užívateľovi vznikne v súvislosti s používaním Serveru, Služieb či akéhokoľvek Užívateľského Obsahu. Poskytovateľ voči Používateľovi najmä nezodpovedá za:

  7.3.1.nefunkčnost, nedostupnosť či zlú dostupnosť či funkčnosť alebo rýchlosť akejkoľvek Služby;
  7.3.2.ztrátu, neuloženie alebo poškodenie akéhokoľvek Užívateľského obsahu, vrátane Nahratých súborov ipřesto, že Poskytovateľ je povinný viesť a vedie aktívne zálohy všetkých dát užívateľov.
 • 7.4 Poskytovateľ tiež nezodpovedá za nefunkčnosť zle nahraného / uploadovaného videosúboru či súboru, ktorý si užívateľ na server nahral.

 • 7.5 Poskytovateľ dôrazne odporúča po pridania každého videosúboru skontrolovať jeho funkčnosť spustením online. Tým sa zaručí, že je súbor funkčné a aktuálne a že aj zálohy, ktoré poskytovateľ vytvára budú funkčné a aktuálne.

8. Ochrana osobných údajov & Obchodné oznámenie

 • 8.1.Poskytovatel chráni informácie a osobné údaje prijaté od Užívateľov, a to vrátane osobných (popr. Citlivých) údajov, v súlade s právnymi predpismi a Zásadami ochrany osobných údajov.

 • 8.2.Uživatel týmto berie na vedomie a vyslovuje súhlas s tým, že v rámci Služieb môžu byť zobrazované reklamné a / alebo propagačné oznámenia (ďalej len "reklama"). Táto reklama sa môže týkať obsahu Služieb, otázok zadávaných prostredníctvom Služieb i iných informácií.

9. Objednávka, platba a doba trvania diskovej kvóty

 • 9.1 Poskytovateľ poskytuje užívateľovi dvoch mesačné skúšobné obdobie na užívanie Služieb VHS-Prevod na dohodnutú alebo pridelenú diskovú kvótu (priestor na serveri).

 • 9.2 Skúšobné obdobie začína plynúť dňom doručenia prístupových údajov (mena a hesla) užívateľovi, ktorý sa môže kedykoľvek prihlásiť a užívať dostupných Služieb.

 • 9.3 Po uplynutí skúšobnej doby bude užívateľovi navrhnutá poskytovateľom cena v Sk za ďalšiu používania služieb a vystavená faktúra podľa zákonov Slovenskej republiky.

  9.3.1 V prípade, že používateľ s cenou za služby súhlasí, je povinný poskytovali zaplatiť dohodnutú sumu a týmto zaplatením vzniká medzi poskytovateľmi a užívateľmi obchodný vzťah (zmluva) na základe týchto všeobecných podmienok.
  9.3.2 V prípade, že používateľ s cenou za služby nesúhlasí a nechce naďalej Služieb VHS prevod využívať nie je povinný túto faktúru zaplatiť. V tomto prípade dôjde k okamžitému zrušeniu voľných prístupov na server a k nenávratnému zmazaniu všetkých užívateľských dát zo servera.
 • 9.4 Zmluva na použitie Služieb VHS prevod sa v tomto prípade uzatvára na dobu trvania jedného roka s automatickým predĺžením.

 • 9.5 Zmluvu možno kedykoľvek slobodne a bez obojstranných zmluvných pokút alebo sankcií vypovedať alebo zmeniť na základe písomnej dohody s poskytovateľom.

 • 9.6 V prípade odsoupení od zmluvy v priebehu trvania zmluvy sa zaplatená suma ani jej časť užívateľovi nevracia.

 • 9.7 Užívateľ, ktorý si u poskytovateľa objednal službu digitalizácie analógový alebo iných záznamov má automaticky zriadený poskytovateľom prístup k svojej diskovej kvóte na dobu 2 mesiacov zadarmo. Poskytovateľ užívateľovi poskytne priestor pre uchovanie videosúborov a tieto videosúbory, ktoré vznikli pri digitalizácii / videopřepisu VHS kaziet alebo iných analógových či digitálnych nosičov nahrá na server a užívateľovi odovzdá prístupy (meno a heslo) s ďalšími dôležitými informáciami o všeobecných zmluvných podmienkach a pod.

10. Záverečné ustanovenia

 • 10.1.Tyto Podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade súdneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Užívateľom je príslušným Mestský súd v Prahe.

 • 10.2.Tyto Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Slovenská verzia Podmienok je záväzná a prípadné ďalšie jazykové verzie týchto Podmienok sú vyhotovené len pre informáciu.

 • 10.3.Jakákoliv komunikácie medzi Užívateľom a Poskytovateľom prebieha elektronicky formou elektronickej pošty (emailu).

 • 10.4.Poskytovatel si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto Podmienok. Zmeny Podmienok nadobúdajú účinnosť ku dňu, ktorý Poskytovateľ určí, s tým, že vo vzťahu ku každému jednotlivému Používateľovi zmeny nadobúdajú účinnosť iba, ak Užívateľ so zmenou Podmienok prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Užívateľa sa považuje pokračovanie vo využívaní Služieb Poskytovateľa zo strany Používateľa aj po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok. Ak Užívateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí, je povinný sa zdržať užívania služieb Poskytovateľa po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok.

 • 10.5.Uživatel berie na vedomie a súhlasí s tým, že práva a povinnosti spojené so službami poskytovanými Poskytovateľom podľa týchto Podmienok môžu byť prevedené na tretie osoby, či už podľa zákona č. 125/2008 Zb. O premenách obchodných spoločností a družstiev, v účinnom znení, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v účinnom znení, či na základe iných právnych titulov. Prevod alebo prechod práv a povinností Užívateľa a Poskytovateľa nemá vplyv na platnosť a účinnosť týchto Podmienok.

 • 10.6.Pokud akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto Podmienok a taká neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení týchto Podmienok. Poskytovateľ v takomto prípade nahradí takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 2.2.2017